Historia

Käpplunda Blåbandsförening bildades den 24 oktober 1902. Initiativet togs av dåvarande förmannen vid Käpplunda kalkbrott Axel Widmark. Vid det andra mötet bestämdes årsavgiften till 50 öre. Den skulle betalas halvårsvis. Kaffe skulle serveras för en avgift av 15 öre, dock ej vid alla möten. Vidare beslutades att föreningen skulle anslutas till Skaraborgs läns Blåbandsförbund.

1902 Käpplunda Blåbandsförening bildades den 24 oktober.

1904 beställdes ett standar som fortfarande pryder en av väggarna i föreningslokalen.

1906 En syförening bildades och hade sin första auktion i maj.

1907 inköptes en tomt för byggande av föreningshus till ett pris av 600 kr. Nu diskuterades om man skulle bygga i trä för 4543 kr eller tegel för 3600 kr. Något beslut togs inte utan mötet beslutade att arrendera ut tomten på ett år i taget.

1909 kom åter byggnadsfrågan upp. Mötet beslutade att köpa en ny tomt närmare stan och sålde den gamla. Priset blev nu 750 kr. En byggnation tog sin början och 23 oktober höll föreningen sitt första möte i lokalen. Föreningen har ett bibliotek bestående av hundratalet böcker. Föreningen har och har haft en livaktig SBU-avdelning som blomstrat långa perioder och som legat nere under andra tider.